ARITILMIŞ ATIK SULARIN YENİDEN KULLANILMASI

Ülkemizde, Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında AB direktifinin kademeli uyumlandırılmasına, uygulamasına ve yürürlüğe konmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda, Ulusal Çevre Mevzuatımız hızla AB Çevre Mevzuatı ile uyumlu hale getirilmekte, 20/03/2010 tarihi ve 27527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde atık suların geri kazanımı ve yeniden kullanımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır (Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, 2010). Bu Tebliğ, 25/10/2022 tarihi ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile revize edilmiştir. Revizyon kapsamında; Madde 1’e “Atık suyun yeniden kullanımı konusunda Bakanlık uygun görüşü alınır.” ibaresi eklenmiştir. Madde 22/Ç “Döngüsel ekonomi normları çerçevesinde arıtılmış atık suyun, bu Tebliğ kapsamında yeniden kullanılması teşvik edilir” ve Madde 22/D “Arıtılmış atıksuların bu Tebliğ kapsamında yeniden kullanılması halinde suyun kullanımına ilişkin verilerin atıksu bilgi sistemine girilmesi ve güncellenmesinin sağlanması gerekmektedir.” Maddeleri eklenmiştir. Bu maddeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın atık suyun yeniden kullanılması konusunu maddi olarak destekleyeceği ve gelişmeleri takip altında tutacağı açıkça görülmektedir.

Ülkemizde evsel atık suların bir su kaynağı, bir hammadde kaynağı ve bir enerji kaynağı olduğu yaklaşımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık su arıtma tesislerinde arıtılan atık suların geri kazanılarak; tarımsal sulamada, yeraltı suyunu beslemede, kentsel amaçla (yeşil alan sulama vb), sulak alanların ve akarsuların beslenerek çevresel/ekolojik amaçlı kullanımı yanında deniz kenarlarında tuzlu su girişimini önleme amaçlı da dahil olmak üzere yeniden kullanımı yolunda hedefini %5 olarak belirlemiştir.

Gelişen yönetmelikler ve stratejik eylem planları kapsamında, atık suların yeniden kullanımı ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır. Sustainable Future olarak, üretiminizden kaynaklı oluşan atık suyunuza özel arıtma teknolojileri belirliyor, arıtma tesisi mevcut ise inceleyerek atık su karakterizasyonuna uygun olarak değerlendirebileceğiniz projeler geliştiriyor ve arıtılmış atık suyunuzu tesis içinde değerlendirebileceğiniz alternatifler konusunda teknik destek sağlıyoruz. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.