SIKÇA SORULAN SORULAR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan, ekonomik büyüme, çevresel bakım ve sosyal refah arasındaki dengeyi korurken, mevcut neslin taleplerini karşılamak olarak tanımlanmaktadır.

Kurumların ekonomik getirileri ile sosyal ve çevresel sonuçları nasıl dengelediklerini, risk ve fırsatları sürdürülebilirlik açısından nasıl ele aldıklarını kurumsal yönetim standartları çerçevesinde net bir şekilde paylaşmayı amaçlamaktadır.  Şirketin sürdürülebilirlik planının temelini oluşturan bir el kitabıdır. Sürdürülebilirlik raporunda kuruluşlar ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlerini, etkilerini ve yönetim şekillerini belirtirirken strateji ve hedeflerini paydaşlarına paylaşma fırsatı bulur.

Daha fazlası için Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması

Sürdürülebilirlik raporlaması, kuruluşların karar alma süreçlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olur ve karşılığında tedarik zincirleri genelinde riskleri azaltmalarına olanak tanır. Kuruluşlar sürdürülebilirlik raporu ile marka itibarını arttırır, sektörel rekabette önemli bir yer edinir, stratejik fırsatların elde edilmesi fırsatlarını yakalar.

Daha fazlası için Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması

Sürdürülebilirlik raporları için çeşitli standartlar mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanı Küresel Raporlama Girişimi olan GRI’dır. Kuruluşlar çevre politikaları, kaynak kullanımları ve insan hakları konularını içerecek şekilde diledikleri şekilde raporlama yapabilmektedir. Çalışanlar ile ilişkiler, risk yönetimi hakkında bilgiler ve karbon ayak izi hesabı gibi çevresel etkiler de bulunmaktadır.

Raporlama adımları;

Önceliklerin belirlenmesi→ Veri toplama→ Teknik hesap ve analizler→ Taslak rapor→ Tasarım ve GRI onay süreçleri→ Raporun yayınlanması

Daha fazlası için Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlanması

Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, bir kuruluşun kaynak kullanımını en iyi duruma getirmeyi hedefleyerek; değerlendirmesi, yönetmesi ve iyileştirmesi için düzenli olarak gözetmesidir.

Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, planlama ve hedef belirleme ile sorumlulukların dağıtılması, eyleme geçirilmesi, etki değerlerinin değerlendirilmesi ve düzenlemelerini kapsayan bir süreçtir. Paydaşların ve kuruluşların sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesini sağlar. Tarafsızlık ve şeffaflık politakalarının sağlanması kuruluşlarla iletişimin temelini oluşturmaktadır.

Kuruluşların performanslarını daha iyiye çıkarması için katkıda bulunarak, sürdürülebilirlik yönetim sistemine sahip olunması gelişmelerin kontrolünü sağlayabilir. Ayrıca, düzenli bir şekilde işleyen sürdürülebilirlik yönetimine sahip kuruluşlar, nasıl gelişebileceklerini kontrol edebilir.

Şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi olarak tanımlayabiliriz.

Yapılan sürdürülebilirlik raporlaması sonrası şirkete olan katkıları yükselen marka değeri, artan kurumsal itibar, nitelikli iş gücü, orta ve uzun vadede azalan maliyetler, yeni iş fırsatları, sermayaye daha kolay ulaşım, yenilikçi ürün ve hizmet gelişimi, şirket ömrünün uzaması olabilmektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlikte çeşitli performans ölçütleri ön plandadır. Şirket için alınacak yeni kararların tamamen bu ilkelere göre şekillenmesi gerekir. Sürdürülebilir değeri olmayan ürünlere yer vermektense çevre dostu olan, topluma katkısı olan verimli ürünleri sunmak durumundadır. Rekabeti sadece ekonomik temelli görmek yerine sorumluluk biliniciyle hareket etmelidir. Rekabet anlayışını sadece ekonomik parametreler üzerinden belirlememelidir. Çevresel ya da sosyal çıkarlar her şeyin önünde tutulmalıdır.

Sürdürülebilirlik artık işletmeler için bir seçenekten çok gereklilik durumuna gelmiştir. Kurumsal sürdürülebilirlik, mal ve hizmetleri hem çevresel olarak sürdürülebilir hem de uzun vadede ekonomik açıdan faydalı olacak şekilde sunma stratejisidir. Kurumun doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmasını, uzun vadeli refahı için yatırım yapmasını ve insanlara adil davranmasını sağlar. Tıpkı bireysel tüketiciler gibi, şirketlerin de çevreyi korumak ve gelecek nesiller için güvende tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerekiyor.

Firma bazında toplanan veri toplulaştırılarak sektörün çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğinin finansal performansına etkisi değerlendirilmektedir. Elektronik, tekstil, inşaat, kimya vb. Her bir sektörün dinamikleri ve paydaşları farklıdır. Bu nedenle farklı sektörlere yönelik dünyadaki yasal ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek her bir sektöre özel sürdürülebilirlik reçeteleri hazırlanmalıdır.

Bir kuruluşun, faaliyetin veya ürünün sebep olduğu sera gazı emisyonlarının tümüne denir.

Firmalar için en uygun sürdürülebilirlik stratejisini oluşturulması için çevresel performansları değerlendirerek teknik destek sağlanmasıdır. Sürdürülebilirlik kapsamına bağlı olarak KPI’ları belirleme ve parametrelerin ISO 14064-67-40-44- standartlarına uygun olarak hesaplanması ve raporlanmasını belirler. Sürdürülebilirlik yönetim danışmanlığı, planlamaları yaparken kullanılan ürünleri optimize ederek, sera gazı emisyonlarını minimuma indirmeyi sağlamayı hedefler.

Döngüsel ekonomi ve döngüsel iş modelinin sanayi kuruluşlarının kaynak verimliliği üzerinden maliyetlerini avantaja döndürmesini ve dengelenmesine odaklanır.

Sürdürülebilir kalkınma, yaşam kalitesini iyi düzeyde şimdiki ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, çevresel boyut, ekonomik boyut ve sosyal boyut tanımlarıyla üç temel faktör olarak kabul edilmektedir.

Sürdürülebilir inşaat, gelecek nesillerin çevre dostu bir dünya inşa etmesine yardım edebileceğinden, kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir inşaat, enerji kullanımı ve kaynak miktarlarının yenilenebilir/geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımıyla oluşturulmaktadır.

Yeşil bina, yenilenebilir enerji, toksik olmayan malzeme ve atık azaltmaya yönelik önemler almaktadır. Yeşil binayı; Dünya Yeşil Bina Konseyi, ‘’tasarımında, yapımında veya işletilmesinde, iklimimiz ve doğal çevremiz üzerindeki olumsuz etkileri azaltan veya ortadan kaldıran ve olumlu etkiler yaratabilen bir bina’’ şeklinde tanıtmıştır.

Yeşil ekonomi, BM Çevre Programı tarafından düşük karbonlu, kaynakların verimli kullanımı ve sosyal olarak kapsayıcılığını tanımlıyor. Ayrıca, kamu veya özel yatırım emisyonları, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybını azaltmaya ve enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

EMİSYONLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Karbon bileşiklerinin atmosfere salınmasına karbon emisyonu denir. Karbon emisyonları, basitçe iklim değişikliğine birincil katkıda bulunan sera gazı emisyonlarıdır. Sera gazı emisyonları tipik olarak karbondioksit eşdeğerleri cinsinden ölçüldüğünden, küresel ısınma veya sera etkisi ele alınırken sıklıkla “karbon emisyonları” olarak adlandırılırlar.

Daha fazla bilgi için KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Karbon ayak izi hem bireysel hem de kurumsal amaçlar için hesaplanır. Bir bireyin karbon ayak izi, tüketim kalıplarının oluşturduğu karbon ayak izini temsil ederken, bir şirketin karbon ayak izi, eylemlerinin neden olduğu karbondioksit eşdeğerindeki emisyonlarını temsil eder. Emisyon kaynakları belirlenerek uygun emisyon faktörleri seçilir. Hesaplama yöntemi ise şu şekildedir;

Karbon Ayak İzi = Faaliyet verisi x Emisyon Faktörü

Daha fazlası için KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Hesaplanmış karbon ayak izinin üçüncü taraflarca doğrulanması için günümüz koşullarında doğrulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Karbon ayak izi doğrulamada gönüllülük esastır.

Daha fazlası için KARBON AYAK İZİ

Ağaçlandırma, yenilenebilir enerji binaları, karbon depolayan tarım yöntemleri ve atık ve düzenli depolama inisiyatiflerin bazı yaygın örnekleridir.

Karbon ticareti 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü sonrası oluşturulmuş karbon piyasalarınca yapılmaktadır. Karbon piyasaları gönüllü piyasa ve zorunlu piyasa olarak ayrışmaktadır.

Daha fazlası için KARBON PİYASASI

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Paris Antlaşması gibi önemli uluslararası gelişmeler sonucu yükümlülükleri olan ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşların tabii olduğu mekanizmalardır. Piyasa temelli olarak emisyon ticaret sistemi, proje temelli olarak ise temiz kalkınma mekanizması ve ortak yürütme mekanizması bulunmaktadır.

Karbon kredisi,  bir ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyon salınımına izin veren sertifikadır. Karbon azaltımı sağlayan ağaçlandırma projeleri, yenilenebilir enerji üretimi gibi faaliyetlerde bulunan kuruluşlar karbon sertifikalandırma platformlarından elde edebilmektedir. Alınan sertifikaların platformlar aracılığıyla ticareti yapılmaktadır.

Daha fazlası için KARBON SERTİFİKASYONU VE KARBON OFSET

Sera gazı azaltım projelerini kredilendirmek için VERRA, Gold Standart, GCC gibi çeşitli karbon kredi platformları kullanılmaktadır. Platformların şartlarını sağlayan projeler ilgili belgelerin hazırlanmasının ardından kredilendirilir. Kredilendirilen projelerde alım satım yapılmasını sağlar.

2020 yılı itibariyle Gold Standart ve VERRA yenilenebilir enerji projeleri için ülkemizden başvuru kabul etmemektedir. Gold Standart ülkemizden yalnızca atık yönetimi projelerini kabul etmektedir.

Daha fazlası için KARBON SERTİFİKASYONU VE KARBON OFSET

Karbon kredisi fiyatları, üretim yılına ve dönemsel koşullara göre değişkenlik gösterir. Net bir fiyatı olmayan bir piyasadır.

Karbon nötr olmak, atmosfere salınan karbondioksite eşdeğer miktarda karbondioksiti başka yollarla dengeleme anlamına gelir. Karbon emisyonlarının sıfır olmasının koşullarından birisi, işletmelerin tamamen yenilenebilir enerji kullanımıdır.

Karbon saydamlık projesi (CDP) işletme, şehir, hükümet ve bölgelerin doğal kaynakları korumak, çevresel etkileri yönetmek, iklim değişikliğini önlemek amacıyla risk ve fırsatlarını ölçmesini sağlayarak yönetmesine olanak tanır.

Daha fazlası için CDP NEDİR ?

Yenilenebilir enerji, kendi kendini yenileyen ve bu nedenle genellikle doğal olarak sürdürülebilir olan enerji kaynaklarından gelir.

Yenilenebilir enerji kaynakları;

  • ​Güneş Enerjisi
  • Biyokütle Enerjisi
  • Rüzgar Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Hidrojen Enerjisi
  • Hidrolik Enerji
  • Dalga Enerjisi