Blog Yazıları

YEŞİL TURİZM PROGRAMI NEDİR?

Yeşil Turizm Programı, Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tarafından belirlenen GSTC Kriterlerine uygun sürdürülebilir turizm için geliştirilen bir programdır. Yeşil Turizm Programı; sürdürülebilir yönetim, kültürel sürdürülebilirlik, sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik konularını kapsayan, bu konularda eğitim ve bilinçlendirme, işletmeler ve devlet kurumları ve diğer organizasyon türleri için politika oluşturma, ölçme-değerlendirme ve sertifikasyon için bir temel olması amacıyla oluşturulmuştur.  Bu program Dünya’da GSTC ile hükümet nezdinde geliştirilen ilk program olup 42 adet kriterden oluşmaktadır.  Bu kriterler, ülkemiz için Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri (TR-1) ismiyle tanımlanmış ve GSTC kriterlerinin tamamının değiştirilmeksizin TR-1 tarafından benimsenmesi ile oluşturulmuştur.

TR-1 genel amaçları;

-Türkiye Sürdürülebilir Turizm Kriterleri sertifikasyonu için temel oluşturması,

-Her büyüklükteki işletmenin daha sürdürülebilir olması için temel yönergeler bulundurması,

-Türk toplumunun, ziyaretçilerin, sektörün ve turizm yatırımcılarının sürdürülebilir turizm uygulamaları hakkındaki farkındalığının arttırılması,

-Sürdürülebilir turizm uygulayıcılarının tanınması için etkili bir pazarlama fırsatı sağlanması,

-Sürdürülebilir turizm ve çeşitli çevre etiketleri çerçevesinde Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’ndan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmesi için katkı sağlamak,

-Sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi için hükümet, sivil toplum, akademi ve özel sektör iş birliğine yönelik temel bir yaklaşım belirlemek,

-Sektör ve sektör yatırımcıları için sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik etmek,

-Büyüyen dünya turizm pazarında, sürdürülebilir turizm çerçevesinde Türkiye’nin rekabetçiliğini arttırarak daha fazla pazara erişim imkanı sağlamasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir uygulamaları kullanan işletmelerin seçiminde rehberlik sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Yeşil Turizm 3 adet aşamadan oluşmakta ve bu aşamalar 4 farklı bölüm ile kriterize edilmektedir:

A Bölümü, Etkili bir sürdürülebilir yönetimin gösterilmesi için 13 farklı kriter,

B Bölümü, Yerel toplumun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için 9 farklı kriter,

C Bölümü, Kültürel mirasın faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için 4 farklı kriter,

D Bölümü, Çevreye olan faydaların en düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için 16 farklı kriter ve 3 farklı aşama ile sertifikalandırılmaktadır. İlk aşamada kriterlere %30, ikinci aşamada %70 ve sertifikalandırma sürecinde %100 uyum ile Yeşil Turizm Sertifikası alınmaktadır. Sertifika için kriterleri sağlayan işletmeler risk grubuna bağlı olarak haberli denetim geçirdikten sonra 1 yıl süre için sertifika almaya hak kazanmaktadır.

D Bölümü; Kaynakları Koruma, Kirliliğin Azaltılması ve Biyoçeşitliliğin, Ekosistemlerin ve Peyzajın Korunması şeklinde 3 ana gruba ayrılmıştır. İlk ana grup olan Kaynakları Koruma; çevreye duyarlı satın alma, verimli satın alma, enerji tasarrufu ve su tasarrufu şeklinde 4 alt gruba ayrılmıştır. İkinci ana grup olan Kirliliğin Azaltılması; sera gazı emisyonları, taşımacılık, atık su, katı atık, zararlı maddeler, kirliliğin en aza indirilmesi şeklinde 6 alt gruba ayrılmıştır. Üçüncü ve son ana grup olan Biyoçeşitliliğin, Ekosistemlerin ve Peyzajın Korunması ise; biyoçeşitliliğin korunması, istilacı türler, doğal alanlara ziyaretler, yaban hayatı etkileşimleri, hayvan sağlığı ve refahı, yaban hayatı avcılığı ve ticareti şeklinde 6 alt gruba ayrılmaktadır.

Sustainable Future olarak,

Sertifikasyon sürecini en uygun şekilde tamamlamanız için Yeşil Turizm Danışmanlığı, Bölüm D gerekliliklerini sağlamanız için sizlere;

-ISO 14064-1 kapsamında sera gazı emisyonlarının hesaplanması,

-ISO 14064-2 kapsamında sera gazı azaltım projeleri geliştirilmesi,

-Karbon nötr olmanız için gerekli karbon offset çalışmalarının yürütülmesi (karbon sertifikasyon süreçleri),

-Su tasarrufu kapsamında su ayak izinizin hesaplanması ve ISO 14046 kapsamında çevresel etki değerlendirilmesinin yapılması,

-Atık azaltımı kapsamında Sıfır Atık çalışmalarının yapılması şeklinde hizmet vermektedir.

Sizde, sürdürülebilir turizm bir parçası olmak için Yeşil Turizm Sertifikasyonu almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kaynak

GSTC Endüstri Kriterleri, Aralık 2016

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Direktörü
İrem DOĞU