Bizden ve Dünyadan Haberler

BDDK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMASI: SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI

16 Ocak 2023 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türk Bankacılık Sektörü Kredi Portföyüne Olası Etkileri” başlıklı etki analizi çalışması yayımlanmıştır.

Raporda öne çıkan sonuçlardan bazıları:

-Gerek AB ülkelerine ihracat düzeyi gerekse toplam kredi büyüklüğü itibarıyla SKDM’den en fazla etkilenmesi beklenen sektör demir-çelik sektörüdür.

-SKDM ve benzeri uygulamaların bankacılık sektöründe yaratacağı etkilerin orta ve uzun vadede hızla ve belirgin şekilde artacağı anlaşılmaktadır.

-Çalışma kapsamında bankaların karşılaştığı en büyük sorunu teşkil eden “emisyon verilerine erişim” konusu özellikle geçiş riskleri bağlamında iklimle bağlantılı finansal risklerin analizi, izlenmesi ve yönetilmesi açısından kritik önemi haizdir. Bu bakımdan, finansman süreci kapsamında bankaların emisyon verilerine erişimini teminen firmalar nezdinde motivasyon yaratacak yahut paylaşım zorunluluğu getirecek mekanizma ve/veya düzenleme alternatiflerinin değerlendirilmesinde büyük yarar görülmektedir.

Çalışmanın tamamına erişmek için:

BDDK-AVRUPA BİRLİĞİ SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ PORTFÖYÜNE OLASI ETKİLERİ