Bizden ve Dünyadan Haberler

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ VE ALINAN KARARLAR

15-21 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’de “Yeniliğe Davet” başlığıyla İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ni gerçekleştirildi. Sekiz aylık hazırlık sürecinin ardından 21 Mart günü tüm kararlar oylandı. Kongreye 180 kurumu temsil eden ve Türkiye’nin her bölgesinden gelen 500’ü aşkın delege ve 200’den çok uzman dahil oldu.

Sonuç bildirgesi 3 gruptan oluşuyor; İşçi Buluşması Deklarasyonu, Çiftçi Buluşması Deklarasyonu, Sanayici, Tüccar ve Esnaf Buluşması Deklarasyonu. Bildirgenin hemen hemen tüm gruplarında Sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlara değinilen kararlar bulunmakta. Çevre ile ilgili “Doğayla Uyum” başlığı altında alınan 11 kritik karar ise;

I-Sektörlerin ekolojik referanslı dönüşümü için enerji, su yönetimi, atıkların ve emisyonların azaltılması konularında yapılan tüm yatırımlar özel destek kapsamına alınacaktır. Doğayla uyumlu yatırımlara daimî vergi avantajları sağlanacaktır.
II-Doğayla uyumlu döngüsel işleyişe sahip teknoloji ve yatırımların geliştirilmesi için her türlü Ar-Ge, Ür-Ge ve uygulama faaliyeti teşvik edilecek, net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için gerekli düzenlemeler yapılacak, bu doğrultuda yeşil mutabakat kurallarına uyum desteklenecektir.
III-Emisyonların ve atıkların azaltılması, ham madde ve atık bertaraf maliyetlerinin düşürülmesi ve atıklardan gelir elde edilmesi için simbiyotik tedarik zincirleri kurulacak, bu amaca hizmet eden ortak yatırımlar ve bu doğrultuda döngüsel ekonomi uygulamaları teşvik edilecektir.
IV-Stratejik çevresel etki değerlendirme usul ve esasları etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bilgiye erişim, halkın katılımı ve adalete erişim çerçevesi sunan AARHUS sözleşmesine Türkiye taraf olacaktır.
V-Yatırımların biyolojik çeşitlilik ve iklim üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için makro ve mikro uyum faaliyetleri teşvik edilecektir.
VI-Lojistik ağlarının ekosistem bütünlüğünü parçalamayacak şekilde kurulması sağlanacak, lojistik master planı ve sektörel kümelenme planları ekosistem koridorlarıyla uyumlu bir şekilde hazırlanacaktır.
VII-Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına karışan her türlü kirlilik kaynağı sıfırlanacak, gelişmiş arıtma sistemlerinin kurulması ve işletilmesi için verilen teşvikler artırılacaktır. Geri kazanım dahil, su kaynaklarının kullanımı ve yönetimindeki verimlilik artırılacak, tasarruflu kullanım sağlanacaktır.
VIII-Doğanın korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili tüm yaptırımlar artırılacak, bu süreç anayasal güvence altına alınmış bağımsız bir kurul tarafından denetlenecektir.
IX-Eko-yenilikçi teknolojiler, ürünler, hizmetler, paylaşan ve üreten süreçler yaygınlaştırılacaktır.
X-Aşırı iklim olayları (yangın, deprem, sel vb.) gibi insanlığı ve tüm ekosistemi tehdit etmeye başlayan afetlere karşı kamu ve sivil toplum ortaklığında ilgili afetler ölçeğinde “Eylem Planları” hazırlanacaktır.
XI-İklim değişikliği ile mücadele için, Türkiye’nin ölçme, izleme ve raporlama konusundaki kapasitesinin yanı sıra hem salımlar hem de ilgili politikalar konusundaki şeffaflığının ve hesap verilebilirliğinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bu doğrultuda kapsamlı bir iklim yasası hazırlanacaktır.

Sonuç Bildirgesinin tamamını incelemek için: Sonuç Bildirgesi