Bizden ve Dünyadan Haberler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2024-2030) YAYIMLANDI!

Haber Tarihi: 25.03.2024

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı yayınlandı. Sektörlere ilişkin sera gazı azaltım politikalarını ortaya koyan Eylem Planı, Ulusal Katkı Beyanı’nın (NDC) hedeflerine ulaşmak için belirlenmiş, doğrudan sera gazı emisyon azaltımına yönelik temel strateji ve eylemler ile bir yol haritası sunmaktadır. İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı; İklim Şurası Kararları, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP) 2024-2026 çerçevesinde hazırlanmıştır.

Eylem Planının kapsamı; Enerji, Sanayi, Binalar, Ulaştırma, Tarım, Atık ile Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) olan 7 ana azaltım sektörü ile Adil Geçiş ve Karbon Fiyatlandırma Mekanizmaları olmak üzere 2 yatay kesen tema alanı olarak belirlenmiştir. Belirlenen 49 strateji ve 260 eylem arasında aşağıda verilenler yer almaktadır.

•Enerji verimliliğinin tüm sektörlerde yaygınlaştırılması,

•Yenilenebilir enerji kullanımının azami seviyeye çıkarılması,

•Sanayide ürün bazında karbon ayak izinin ve karbon yoğunluğunun azaltılması,

•Sürdürülebilirlik raporlamalarının yaygınlaştırılması,

•İmalat sanayi sektörlerinde döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğinin teşvik edilmesi

•Neredeyse sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması,

•Sıfır/düşük emisyonlu ulaştırma sistemlerine geçişin sağlanması,

•İklim değişikliği ile etkili mücadele için yutak alanların korunması ve artırılması,

•Atıkların üretimde hammadde/kaynak olarak kullanımının artırılması,

•Türkiye’de emisyon ticaret sisteminin kurulması,

•Diğer karbon fiyatlandırma mekanizmaları konusunda altyapı çalışmalarının yapılması,

•Sera gazı azaltımına yönelik teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi,

•Sürdürülebilir yatırım araçlarının geliştirilmesi

Belirlenen eylemler arasında öne çıkanlar derlenmiştir. İmalat sektörü için belirlenen stratejilerden biri karbon ayak izinin düşürülmesi ve GSH başına CO2-eşd. yoğunluğunun azaltılması olmuştur. Bu strateji kapsamında alınacak aksiyonlar aşağıda verilmiştir.

•Alt sektörlerde karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik yol haritasının hazırlanması

•Ürün bazında karbon ayak izinin düşürülmesi amacıyla kamu inşaat ve altyapı yatırımlarında kullanılacak çimentonun klinker oranının azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması

•Sanayi sektörlerinde karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik yeni teknolojik çözümlerin ticarileşme aşamasında teknik ve finansal olarak desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması

•Düşük karbon emisyonlu çelik üretimi için gerekli hurda metal arzının sağlanmasına yönelik politikaların gözden geçirilmesi

•Yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla sera gazı emisyon azaltımında kritik olan KOBİ’lerin tespit edilerek iklim performanslarına yönelik izleme sistemi oluşturulması

Sanayi sektöründe belirlenen stratejilerden biri de “Sürdürülebilirlik raporlamalarının yaygınlaştırılması” olmuştur. Bu strateji altında planlanan eylemler aşağıda verilmiştir.

•Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalarının yaygınlaştırılması ve kamu ve özel sektörün üyesi olduğu bir platform oluşturulması

•Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının yayımlanması ve sürdürülebilirlik raporlamalarına yönelik üçüncü taraf güvence ve doğrulama sisteminin kurulması

•Zorunlu sürdürülebilirlik raporlamalarına ilişkin ölçek bazında Avrupa Birliği ile uyumlu olarak kademeli geçiş takviminin hazırlanması

•SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinin uluslararası standartlar ve gelişmeler kapsamında değerlendirilerek gözden geçirilmesi

Binalar için geliştirilen sektörel stratejiler arasında enerji verimliliğinin arttırılması ve Yes-TR uygulamasının yaygınlaştırılması dikkat çekmektedir. “Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR) uygulaması ile çevre dostu tasarım ve yapı malzemelerinin kullanımının yaygınlaştırılması” stratejisi kapsamında belirlenen eylemlerden ilki yapılacak sertifikalı yeni bina ve yerleşme projelerinin teşvik edilmesi olmuştur. Diğer eylem ise yeni yapılacak kamu binaları için YeS-TR sertifikası alma zorunluluğu getirilmesidir.

Atık sektörü için geliştirilen stratejilerden birisi “Atıkların üretimde hammadde/kaynak olarak kullanılmasının artırılması” olmuştur. Bu kapsamda belirlenen eylemler arasında farklı ürün ve hizmetler için çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılması yer almıştır.  Endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla mevzuat altyapısının oluşturulması bu kapsamda belirlenen bir diğer aksiyondur.

Raporun tamamı için: https://iklim.gov.tr/eylem-planlari-i-19