Bizden ve Dünyadan Haberler

TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2030 STRATEJİSİ VE II. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI YAYINLANDI!

Enerji verimliliği çalışmalarının sürekliliğini sağlamak ve ulusal iklim hedeflerine uyumlu bir enerji politikası izlemek amacıyla, 2024-2030 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Toplam 61 eylemi içeren bu strateji, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım, start-up ve dijitalleşme gibi yatay konular olmak üzere 7 sektörü kapsamaktadır.

II. UEVEP, ulusal politika dokümanları olan 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2024-2026), Enerji Verimliliği Kanunu, Türkiye Ulusal Enerji Planı ve Milli Enerji ve Maden Politikası esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum ön planda tutularak, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve İklim Yasası’nda belirlenen enerji verimliliği hedefleri de dikkate alınmıştır. Bu sayede, II. UEVEP, ulusal düzeyde maksimum uyum ve etkinlik sağlamayı amaçlamaktadır.

TürkiyeninEnerjiVerimliliği2030StratejisiveIIUlusalEnerjiVerimliliğiEylemPlanı