Bizden ve Dünyadan Haberler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU YÖNETİMİ: SANAYİ SEKTÖRÜ RAPORU YAYINLANDI.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini sanayi sektörüne tanıtmak amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) adına İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından uzman akademisyenlerden oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu yayınlandı. Raporda iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri incelenirken Türkiye için yüksek çözünürlüklü iklim ve hidrolojik modelleme projeksiyonları ve Marmara Havzası özelinde İstanbul ile ilişkili nehir havzaları ve alt havzalar için iklim modellemesi ile hidrolojik modelleme projeksiyonları değerlendirilmiştir. Ülkemizde 2020-2100 dönemi için su potansiyelinin genel itibari ile, %15-50’ye varan oranlarda azalması öngörülmektedir. İklim değişikliğinin İstanbul ve civarındaki su kaynakları üzerindeki etkileri konusundaki hidrolojik modelleme çalışmalarının sonuçlarında olumsuz etkilerin bu yüzyılın 2. yarısından itibaren (özellikle 2070 sonrası) önemli boyutlara ulaşabileceği görülmüştür. İstanbul’un mevcut ve potansiyel su kaynaklarının su potansiyellerinde 2020-2050 dönemi için ~%15, 2050-2100 döneminde ise ~%30 oranında azalma beklendiği belirtilmiştir.

Türkiye’de ve İstanbul özelinde sektörel su kullanımı incelenmiştir. Su kullanımının sektörel dağılımında %77 tarımsal sulama, %12 içme-kullanma suyu (hizmetler sektörü dahil) ve %11 ile sanayi sektörünün yer aldığı görülmüştür. Türkiye’de su tüketimi en yüksek olan sanayi sektörleri sırasıyla gıda, tekstil, kimya ve metal sanayileridir. Gıda sektörü endüstriyel su kullanımının %22’sinden sorumlu iken, tekstil sektörü %18’inden sorumludur. Kimya sektörünün payı %16 iken, metal sektörünün payı %7’dir. İstanbul’un 2023-2053 dönemi su ihtiyacı, sanayi sektörünün su talebi, İstanbul’da sanayi için alternatif proses suyu temin imkanları ve su arzında iklime dirençliliği artırıcı faaliyetler değerlendirilmiştir.

Suyun etkin ve verimli kullanılmasında alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi ve doğal su kaynaklarımızın korunması önemi belirtilmiştir. Alternatif kaynaklar arasında yağmur suyu hasadı, gri su yeniden kullanımı ve arıtılmış atık suların geri kullanımı vurgulanmıştır. Sanayi tesisleri de dahil olmak üzere tüm binalarda alternatif su kaynakları olarak yağmur suyu hasadı ve gri suyun bina içerisinde arıtıldıktan sonra yeniden kullanımlarının günümüzde mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Sanayi sektörlerinde iklim değişikliği kaynaklı risk ve tehlikeler belirlenerek, azaltım ve uyum süreci politikalarıyla birlikte, Sanayi İçin İklim Duyarlı Yol Haritası Önerisi verilmiştir. Sanayi sektörünün Karbon Nötr olma hedefine ulaşması için arıtılmış atık suların geri dönüşümü ile su kullanımının en aza indirilmesi ve Temiz Üretim Protokollerinin (MET) hayata geçirilmesinin önemi belirtilmiştir. Temiz Üretim ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyum zaman çizelgesi önerilerek 5 yılı geçmeyecek bir süre içerisinde AB hedefleriyle tam uyumun sağlanacağı öngörülmüştür. Ulusal ve uluslararası Yeşil Finans destek olanaklarının döngüsel ekonomiye uyum ve kurumsal karbon ayak izi azaltımında önemi vurgulanmıştır.

Kaynak